WELKOM

OVER MIJ

WERKWIJZE

KIND & JEUGD

INFORMATIE

CONTACT

Kinder- en Jeugdpsychologie

                  Oss

INTAKE

Welkom

Welkom op de website van de praktijk voor Kinder- en Jeugd Psychologie Oss. Dit is een kleinschalige praktijk waar behandeling wordt geboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar en hun ouders. De behandeling is kortdurend (d.w.z. maximaal ca. 8 gesprekken).

 

 

Hulp kan geboden worden wanneer kinderen/jongeren last hebben van een of meerdere van onderstaande klachten:

 

• Angsten

 

• Dwanggedachten en dwanghandelingen

 

• Depressieve klachten

 

• Traumatische ervaringen (bv. na een verkeersongeval, seksueel misbruik, geweld, pesten)

 

• Negatief zelfbeeld

 

• Faalangst

 

• Lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn) waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden

 

• Pestervaringen

 

• Eetproblematiek

 

• Slaapproblemen

 

• Zindelijkheidsproblemen

 

• Problemen bij het verwerken van een echtscheiding

 

• Rouwverwerking

 

• Gedragsproblemen (o.a. druk, agressief gedrag)

 

• Moeilijkheden in de omgang met andere kinderen

 

• Ontwikkelingsstoornissen (of een vermoeden daarvan): AD(H)D en Autistische Spectrum Stoornis

 

  (Autistische stoornis, PDD-NOS, Stoornis van Asperger)

 

• Problemen in de relatie tussen kinderen/jongeren en ouders

 

 

 

Twijfelt u of het gedrag waar uw kind last van heeft behandeling nodig heeft en/of  uw kind bij de KJPO op de juiste plek is?  Vraag jij je als jongere af of ik je kan helpen? Neem vrijblijvend contact op voor  meer informatie. Gedurende schoolvakanties is de praktijk gesloten.

 

Over mij

Mijn naam is Mireille Jansen-Evers. In 1994 ben ik afgestudeerd in de ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Sinds 2002 ben ik geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) als gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast ben ik in 2002 geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

 

Ervaring

Sinds 1996 ben ik werkzaam geweest in diverse ziekenhuizen (in Lelystad,

Veldhoven en Oss/Uden). In maart 2012 ben ik gestart met mijn eigen

praktijk KJPO. Sinds december 2013 ben ik gestopt in Ziekenhuis Bernhoven

om uitsluitend in mijn eigen praktijk te kunnen werken.

 

Lidmaatschap

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen): www.psynip.nl

 

Samenwerkingsverbanden

Gezondheidscentrum Accent: www.jacqsmolders.nl/gezondheidscentrumaccent-oss

In dit gezondheidscentrum is mijn praktijk gevestigd. Er is samenwerking

met de aanwezige disciplines, zoals kinderergotherapeuten en

kinderfysiotherapeuten.

 

VAJA (Vrijgevestigde Ambulante Jeugdzorg Aanbieders): www.samen-vaja.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitieve Gedragstherapie

 Rationeel-Emotieve Therapie

EMDR (een manier om traumatische ervaringen sneller te verwerken)

   Oplossingsgerichte therapie

Aandacht gerichte cognitieve therapie (Mindfulness).

De afgelopen twintig jaar heb ik in diverse ziekenhuizen gewerkt. In december 2013 ben ik gestopt in Ziekenhuis Bernhoven om volledig in mijn eigen praktijk verder te kunnen gaan.

 

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

 

Werkwijze

Nadat u contact hebt gezocht per mail of telefoon, neem ik binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Ik streef ernaar het intakegesprek binnen een paar weken te laten plaatsvinden. Vervolgens mail ik u een intakeformulier dat ingevuld teruggestuurd kan worden (per mail of post). Graag heb ik deze vragenlijst voorafgaande aan het intakegesprek. De informatie uit deze vragenlijst kan ik dan gebruiken als basis voor het intakegesprek.

 

Afhankelijk van de klachten en de door u geformuleerde hulpvraag, bekijk ik samen met u in het eerste gesprek wat er speelt en welke behandeling ik kan bieden. Meestal vindt het eerste gesprek plaats met alleen de ouders (zonder het kind). Soms blijkt na dit eerste gesprek dat het nodig is dat er eerst onderzoek plaatsvindt, zodat de begeleiding beter afgestemd kan worden en ik u beter advies kan geven.

 

 

Psychologisch onderzoek

 

Naast behandeling biedt de praktijk KJPO ook in beperkte mate de mogelijkheid om psychologisch onderzoek uit te voeren. Hiermee kunnen factoren die een rol spelen bij het gedrag van een kind in kaart worden gebracht, eventueel kan een passende diagnose gesteld worden.  Onderzoek doen gebeurt in de vorm van testen, observaties, gesprekken, spel en vragenlijsten.

 

De behandelgesprekken duren 45 minuten. Wanneer er een EMDR-behandeling wordt toegepast, kan dit oplopen tot 90 minuten.  Afhankelijk van uw hulpvraag worden de gesprekken om de week of met een langere tussentijd gepland. Vaak geef ik de kinderen/jongeren opdrachten of oefeningen mee om thuis te doen. Hoeveel gesprekken er nodig zijn wisselt, maar vaak zijn 5 tot 10 consulten voldoende.

 

Wanneer de behandeling is afgerond, krijgt uw verwijzend arts (huisarts en/of kinderarts) met uw toestemming schriftelijk bericht. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als u dat anders geregeld wilt zien, kun u dat op het intakeformulier aangeven. Tijdens de behandeling maak ik werkaantekeningen in het dossier. U hebt recht op inzage daarvan. Anderen hebben alleen inzagerecht als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Als gezondheidszorgpsycholoog heb ik een beroepsgeheim. Ik werk volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG). Informatieverstrekking aan uw medisch specialist of aan een andere instantie vindt alleen plaats na uw schriftelijke toestemming. Vertrouwelijke informatie wordt gedurende een periode van vijftien jaar bewaard.

 

Indien u een klacht heeft en wij komen er in een gesprek samen niet uit, dan kunt u deze klacht indienen volgens de klachten-procedure van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of via het publiekrechtelijk tuchtrecht (Wet BIG).

 

Kind & Jeugd

Informatie voor kinderen en jeugdigen

 

Hoe kan een psycholoog helpen? Wat doet een psycholoog?

 

“Je bent gek als je naar een psycholoog moet”, denk je misschien wel. Maar met “gek zijn” heeft het allemaal niets te maken. Een psycholoog praat met je en probeert te ontdekken hoe jij denkt over bepaalde personen of dingen. Hoe jij DENKT heeft invloed op je GEVOEL en je GEDRAG. Je kunt je bijvoorbeeld erg zenuwachtig voelen of heel onzeker zijn over jezelf of angstig zijn. Deze gevoelens die maken dat je niet lekker in je vel zit, hangen samen met hoe je denkt.

 

 

Als je bijvoorbeeld altijd denkt “ik kan niet rekenen”, dan ben je daardoor  extra zenuwachtig en onzeker bij het maken van een rekentoets. Hierdoor kun je minder goed denken bij de toets. Als psycholoog kan ik je helpen te  ontdekken wat jouw gedachten zijn en hoe die gedachten jou niet of juist wel helpen om je goed/okee te voelen.

 

Het kan ook zijn dat je iets hebt meegemaakt wat heel rot was en dat je hier steeds weer aan moet denken (terwijl je dat juist niet wil) of dat je hier nachtmerries van krijgt. Ook hierbij kan ik je helpen.

 

Dit zijn zo maar een paar voorbeelden van situaties waarbij een psycholoog je kan helpen je beter te voelen.

 

 

 

Informatie

Behandelmethoden

Ik maak gebruik van een aantal behandelmethoden, deze zijn wetenschappelijk bewezen:

 

-  Cognitieve gedragstherapie

 

-  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

 

-  Mindfulness

 

Interessante links

 

Als u meer informatie wilt lezen over de achtergrond, inhoud en effectiviteit van gebruikte methoden, verwijs ik u graag naar de volgende links:

 

-  cognitieve gedragstherapie: www.vgct.nl

 

-  EMDR: www.emdr.nl

 

-  mindfulness: www.verenigingvoormindfulness.nl    www.mindfulnessvoorkinderen.com

Kosten en Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Deze nieuwe wet is beter bekend als de Transitie Jeugdzorg. Dit betekent dat de behandelingen volledig vergoed gaan worden door de gemeente en niet meer door de zorgverzekeraars.

 

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel dient uw kind verwezen te zijn door ofwel de huisarts of kinderarts ofwel door het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG).

 

In iedere gemeente is er een Basisteam Jeugd en Gezin. In de regio Oss is dat:

 

Centrum Jeugd en Gezin Maasland, Schadewijkstraat 6,  5348 BC Oss. Telefoon: 088-3742526. Website: www.centrumjeugdengezin-maasland.nl

 

Ook de rijksoverheid geeft informatie over alle veranderingen in de jeugdzorg. Die vindt u op de website www.zorgwijzer.nl

 

Indien u er voor kiest om zonder verwijsbrief bij mij te komen, moet ik het particuliere tarief hanteren. Dit betekent dat u de kosten dan zelf moet betalen. De praktijk hanteert een tarief van €90,- per uur, waarvan 45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging.

 

 

Informatie-vertrekkingen en toestemming

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van onderzoek en behandeling is het belangrijk dat u en uw kind goede informatie krijgen. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind bepaal ik als hulpverlener wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor onderzoek of behandeling (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: WGBO).

 

Kinderen tot 12 jaar

De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunt u beslissingen nemen over onderzoek en/of behandeling van uw kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.

 

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen tussen 12 en 16 jaar hebben net als hun ouders recht op volledige informatie. Beiden moeten toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling. Als één van beiden toestemming weigert, kan het onderzoek of de beh andeling niet plaatsvinden. Als het kind toch graag behandeld wil worden en daar sterk op aandringt, terwijl de ouders geen toestemming geven, dan kan ik als hulpverlener toch besluiten om de behandeling te laten door gaan. Als de jongere behandeling weigert, kan deze niet plaatsvinden.

 

Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en/of behandeling. De jongere heeft daarom recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

 

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

 

Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind (jonger dan 16 jaar), dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd in de WGBO en tevens vervat in de Beroepscode voor psychologen (NIP 2007).

 

Contact

Submitting Form...

There was an error with your submission. Please try again.

Thank you for submitting your query. One of our representatives will be in touch with you shortly.

Kinder- en Jeugd Psychologie Oss

 

Mireille Jansen-Evers

 

GZ-psycholoog BIG / K&J psycholoog NIP

 

Borgvliet 18

 

5346 XD Oss

 

Tel: 06-19955240

 

Mail: info@kjpo.nl

 

Kamer van Koophandel nummer: 54454484